Vår verksamhet

Naturskyddsföreningen i Österåker har idag följande verksamheter på gång:

Utflykter och seminarier 

En stor del av vår verksamhet innebär att ordna spännande och lärorika utflykter till naturområden i kommunen. Vi bjuder också in till seminarier om aktuella miljöfrågor, ofta med inbjudna föreläsare som är experter på området. Följ med ut och upptäck vårt vackra Österåker eller delta i ett seminarium om aktuella frågor!

Vad som händer just nu hittar Du i aktiviteskalendern.

Natursnokarna

ill-snoken-groda

Våra yngre medlemmar kallar vi ibland för natursnokar och vi anordnar  ”snokaktiviteter” som särskilt riktar sig till barnfamiljer.

Här i Österåker har vi valt att inte ha rena barngrupper utan ser helst att någon vuxen följer med barnet, gärna hela familjen. Det viktiga när vi är ute är att det ska vara roligt. Exempel på aktiviteter är överlevnad i skogen, lära oss om småkryp och växter i skog och vatten.

Har du lust och intresse av att vara Natursnoksledare får du information om det här:   Vara en naturrsnoksledare!

Kommunala planeringsfrågor
Österåkers kommun producerar ett antal planer för staden Åkersberga och kommunens utveckling varje år. De varierar från övergripande planer, som den nya översiktsplanen för kommunen under nästkommande tjugo år, till detaljplaner för en stadsdel eller ännu mindre områden. Kommunen lägger ut utkast till planerna till samråd och remiss. Naturskyddsföreningen har oftast rätt att kommentera.  Styrelsens medlemmar och intresserade medlemmar granskar planerna och kan skriva synpunkter eller till och med överklaga. De följande styckar beskriver våra mål med det vi skriver.

Skydd av våra tätortsnära grönområden och vår del av de ”gröna kilarna”
Vi arbetar med att skydda och bevara värdefulla naturområden i vår närhet. Kunskapen om vår närnatur är stor inom föreningen och vi är ofta i kontakt med kommunen i naturvårdsfrågor. Värdefulla är också de gröna kilar (Bogesunds- och Angarnskilen) och spridningsvägarna mellan dessa som finns inom Österåkers gränser. De områden som kallas gröna kilar är obebyggda naturområden som är viktiga för djur- och växtliv, inte bara som livsmiljöer utan också som förflyttningsvägar.

Ett levande kulturlandskap
En stor del av Sveriges biologiska mångfald är knuten till ett öppet landskap påverkat av människan. För att gynna växter och djur knutna till kulturlandskapet behövs betesdjur som håller markerna öppna. Naturskyddsföreningen i Österåker har sedan 1990 bidragit till återställandet av kulturlandskapet vid Stavs äng i norra delen av kommunen. Genom markägarens försorg omvandlas området nu alltmer till ett öppet landskap. Vi arbetar också för att Näs jordbrukslandskap ska finnas kvar även i framtiden.

Lokalt samarbete
Naturskyddsföreningen i Österåker samarbetar i stor utsträckning med andra lokala föreningar, främst Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening och Trädgårdssällskapet. Vi anordnar många aktiviteter tillsammans vilket gör att vi når ut till en större intressegrupp och får många intressanta infallsvinklar.