Öppet brev till politikerna i Österåkers kommun om Täljöviken och Näs

Klicka här för att öppna brevet som en PDF-fil.

September 2013

Öppet brev till politikerna i Österåkers kommun

En aktionsgrupp från Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen har bildats under våren för att stoppa byggplanerna i Täljöviken. Vårt mål har varit att samla namnunderskrifter från minst 10 % av röstberättigade i Österåkers kommun och därmed kunna begära en folkomröstning om exploateringen. Vi har nu samlat in 3 406 (ca 12 %) helt korrekta namnunderskrifter mot exploateringen av det som är kommunens vackraste och mest värdefulla natur och kulturområde.

Vi anser därför att man bör stoppa byggplanerna vid Täljöviken‐Näs och spara detta vackra och historiska landskap till kommande generationer. Det finns alternativ mark för bostadsbyggande!

Picture 2

Karta över Täljöviken med jordbruksmarken markerad. Jordbruksmarken har olika gula nyanser. Namninsamlingen begär en folkomröstning gällande bebyggelse på jordbruksmarken vid Täljöviken och Näsängen.

Jordbruksmarken har setts som brukningsvärd i hundratals år. Det finns ingen anledning att tro att den inte skulle duga tex för grovfoderproduktion och bete även framledes.

 • Täljöviken är klassat som klass 1 område, vad gäller naturvärden och är också det enda område i kommunen som har en så hög klassificering
 • Det öppna landskapet vid Näs bär på ett 1000-årigt kulturarv
 • Jordbruksmark är av nationellt intresse och får bara tas i anspråk för bebyggelse om alternativ saknas.
 • Vi anser att en utbyggnad i området innebär att kommunen kommer att bryta mot en rad nationella lagar, EU-direktiv och regionala beslut

Riksintresse

Området ingår i riksintresset ”Kustområdena och skärgården i Södermanland och Uppland” enligt miljöbalken 4 kap. Riksintresset utgår från samlade värden och är antaget av Länsstyrelsen för att värna friluftsliv och turism.

 • Österåkers kommun har undantagit Täljöviken från Riksintresset och bryter därmed mot Länsstyrselsens beslut.

Historia

Det öppna landskapet vid Näs bär på ett 1000-årigt kulturarv . Här var en gång porten till Långhundraleden och en av Sveriges största silverskatter har hittats här.

 • Området har av kommunen klassats som ett kulturområde av riksintresse och en exploatering kommer att strida mot kommunens beslut att bevara kulturlandskapet.

Jordbruksmark

Enligt miljöbalken 5 kap. 4 § är jordbruksmarken av nationellt intresse och får bara tas i anspråk för bebyggelse om det tillgodoser väsentliga samhällsintressen.  Jordbruksverket skriver i sitt yttrande:För betesmark finns ett riksdagsbeslut att all betesmark i landet ska bevaras, planförslaget bör bli föremål för en ny granskning från kommunens sida”.

 • Eftersom det finns annan mark som inte är jordbruksmark och där det dessutom är lättare att leva upp till kraven på en hållbar planering, kommer en utbyggnad att strida mot miljöbalken 5 kap. 4 §.

Naturvärde

Länsstyrelsen har i flera yttranden framhållit att våtmarksområdena kring viken är klassade som klass 1 och därför ”har mycket höga naturvärden och tillhör de mest skyddsvärda inom den naturgeografiska regionen. Våtmarksinventeringar och inventering av ängs- och betesmarker pekar på att det finns få objekt i Stockholms län med samma kvaliteter.”  Täljöviken är ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO) som inte tål påverkan utan att det riskerar att förlora sin ekologiska betydelse och skyddas därför av Miljöbalken.

 • Kommunen negligerar helt Länsstyrelsens yttrande ang. områdets oerhörda kvaliteter som  syftade till att få kommunen att besinna sig inför en exploatering.

Ett hållbart samhälle

Ett bostadsområde utan försörjning av kollektivtrafik, medför att bilberoende som strider mot de beslut som antagits i Regional utvecklingsplan för Storstockholm 2010 (RUFS). Kommunen har godkänt planen och förbundit sig att planera i tätortsnära lägen för att minska biltrafiken och utsläppen av växthusgaser.

 • En utbyggnad i området är således ett brott mot RUFS 2010 som kommunen antagit, men också mot PBLs och miljöbalkens portalparagrafer om planering för en hållbar samhällsutveckling.

Biotopskydd

I planprogrammet föreslås exploatering av flera markområden som är klassificerade som nyckelbiotoper och som är skyddade enligt EUs artskyddsförordning.

 • En utbyggnad på sådan mark är ett brott mot EUs direktiv om artskydd

Beslut angående LO.s förvärv av Näs gård

1943 beslöt regeringen i konselj att LO fick förvärvstillstånd att köpa Näs gård med tillhörande jordbruksmark. Avsikten var att bygga Runöskolan, och regeringsbeslutet medgav detta men beslöt också att jordbruksmarken i övrigt skulle användas för framtida jordbruk.

 • Här bryter såväl kommun som LO mot avsikten i regeringens beslut för att säkra jordbruksmarken för kommande generationer.

Strategi för hantering av de gröna frågorna

Kommunen har antagit en strategi för hantering av de gröna områdena, där Täljöviken föreslås bli kulturpark/kulturlandskap och man skriver ”ur ett rekreativt perspektiv är det mycket känsligt och tveksamt att bebygga de öppna markerna kring Näs gård, Runö och Täljö kursgårdar. Den rekreativa potentialen i ett framtida växande Österåker är mycket hög”

 • En utbyggnad av området innebär att kommunen bryter mot egna beslut och intentioner.

Alla vi som skrivit under menar att kommunen måste besinna sig och se till de stora värden som kommer att gå förlorade vid en exploatering av området.

Vi har ett ansvar att bevara detta landskap åt framtida generationer!

Kommentera

One thought on “Öppet brev till politikerna i Österåkers kommun om Täljöviken och Näs

 1. Detta fina naturområde måste verkligen bevaras för kommande generationer. Vi bör vara glada och stolta över att ha så fin och orörd natur som här i Täljöviken!
  Måtte ett levande jordbruk få bestå!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.